Terms and conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop handmaderosebag.be

Ondernemingsgegevens


Greet Roose

Keienveld 13

3040 Huldenberg

Belgie

 greet@handmadeRoseBag.be
+32479240484

Ondernemingsnummer : 0546.587.575


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van handmadeRoseBag.be, een zelfstandige in persoonsvorm met maatschappelijke zetel te [Keienveld 13, 3040 Huldenberg], BTW BE 0546.587.575

, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van handmadeRoseBag.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door HandmadeRoseBag.be aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Verzendingskosten zal door de klant moeten betaald worden, die komen op kosten die overeenkomen met de kosten bepaald op bpost.be

 Voor nationale zendingen geldt :

<= 50 g 1 euro
>50 g  <= 100 g 2 euro
>100g <= 350 g 3 euro
>350g <= 1 kg 5 euro
>1 kg 7 euro

Voor internationale zendingen geldig :

<= 50 g 1,5 euro
>50 g  <= 100 g 2,5 euro
>100g <= 350 g 4 euro
>350g <= 1 kg 10 euro
>1 kg 20 euro


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden handmadeRosebag.be niet. HandmadeRoseBag.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HandmadeRoseBag.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HandmadeRoseBag.be. HandmadeRoseBag.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De klant kan het product kiezen in de shop en toevoegen aan het winkelmandje. Na het bekijken van het winkelmandje kan de checkout knop aangeklikt worden en kan men verder gaan tot de aankoop van het product.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE48973107970027
 • via paypal
 • bij afhaling

HandmadeRoseBag.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie en Nederland.

De levering gebeurt door bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan handmadeRoseBag.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door handmadeRoseBag.be was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van handmadeRoseBag.be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van handmadeRoseBag.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij handmadeRoseBag.be.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : “van de sluiting van de overeenkomst”;

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant HandmadeRoseBag, Keienveld 13, 3040 Huldenberg, info@handmadeRoseBag.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: “De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website handmadeRoseBag.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan handmadeRoseBag.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Greet Roose, Keienveld 13, 3040 Huldenberg  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt handmadeRoseBag.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal HandmadeRoseBag.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat HandmadeRoseBag.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan HandmadeRoseBag.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door HandmadeRoseBag.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

HandmadeRoseBag betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant handmadeRoseBag.be specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan handmadeRoseBag.be.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant handmadeRoseBag.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van HandmadeRoseBag.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32479240484, via e-mail op info@handmadeRoseBag.be of per post op het volgende adres Keienveld 13, Huldenberg, Belgie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HandmadeRoseBag.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt HandmadeRoseBag.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, HandmadeRoseBag.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan handmadeRoseBag.be, Keienveld 13 3040 Huldenberg BELGIE, info@handmadeRoseBag.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot handmadeRoseBag.be, Keienveld 13 3040 Huldenberg BELGIE, info@handmadeRoseBag.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,handmadeRoseBag.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
HandmadeRoseBag.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@handmadeRoseBag.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door […] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van […]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 Website privacy and policy

Het is het beleid van HandemadeRoseBag om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze website. Dit privacybeleid is van toepassing op https://www.handmadeRoseBag.be (hierna “ons”, “wij” of “https: / /www.handmadeRoseBag.be “). We respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van persoonlijk identificeerbare informatie die u ons via de Website verstrekt. We hebben dit privacybeleid (“Privacybeleid”) aangenomen om uit te leggen welke informatie op onze website kan worden verzameld, hoe we deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie aan derden kunnen verstrekken. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die we via de website verzamelen en is niet van toepassing op onze verzameling informatie uit andere bronnen.

Dit privacybeleid, samen met de algemene voorwaarden die op onze website zijn geplaatst, bevat de algemene regels en beleidsregels die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Afhankelijk van uw activiteiten wanneer u onze website bezoekt, moet u mogelijk akkoord gaan met aanvullende voorwaarden.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten verzamelt HandemadeRoseBag niet-persoonlijk identificerende informatie van het type dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van HandemadeRoseBag bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe de bezoekers van HandemadeRoseBag haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan HandemadeRoseBag geaggregeerde niet-persoonlijk identificerende informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

HandemadeRoseBag verzamelt ook potentieel persoonlijk identificerende informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die reacties achterlaten op https://www.handmadeRoseBag.be blogposts. HandemadeRoseBag maakt alleen ingelogde gebruikers- en commentator-IP-adressen bekend onder dezelfde omstandigheden als het gebruikt en geeft persoonlijk identificeerbare informatie vrij zoals hieronder beschreven.

Verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites van HandemadeRoseBag kiezen ervoor om te communiceren met HandemadeRoseBag op manieren die HandemadeRoseBag vereisen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat HandemadeRoseBag verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld bezoekers die zich aanmelden voor een blog op https://www.handmadeRoseBag.be om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven.

Beveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar externe sites

Onze service kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid en de algemene voorwaarden van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites, producten of services van derden.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

HandemadeRoseBag onthult potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen aan die van zijn werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (i) die informatie moeten kennen om deze namens HandemadeRoseBag te verwerken of om diensten aan te bieden die beschikbaar zijn op de website van HandemadeRoseBag , en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de website van HandemadeRoseBag te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. HandemadeRoseBag zal potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Anders dan zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult HandemadeRoseBag mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer HandemadeRoseBag gelooft dat openbaarmaking te goeder trouw is redelijkerwijs noodzakelijk om de eigendommen of rechten van HandemadeRoseBag, derden of het grote publiek te beschermen.

Als u een geregistreerde gebruiker bent van https://www.handmadeRoseBag.be en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan HandemadeRoseBag u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden date met wat er gaande is met HandemadeRoseBag en onze producten. We gebruiken onze blog voornamelijk om dit soort informatie te communiceren, dus we verwachten dit type e-mail tot een minimum te beperken. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via een ondersteuningsmail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. HandemadeRoseBag neemt alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie.

Openbaarmaking van partners

Deze site maakt gebruik van aangesloten links en verdient een commissie van bepaalde links. Dit heeft geen invloed op uw aankopen of de prijs die u mogelijk betaalt.

Cookies

Om uw online ervaring te verrijken en te perfectioneren, gebruikt HandemadeRoseBag “Cookies”, soortgelijke technologieën en diensten die door anderen worden aangeboden om gepersonaliseerde inhoud, passende advertenties weer te geven en uw voorkeuren op uw computer op te slaan. Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. HandemadeRoseBag maakt gebruik van cookies om HandemadeRoseBag te helpen bezoekers te identificeren en te volgen, hun gebruik van https://www.handmadeRoseBag.be en hun voorkeuren voor websitetoegang. Bezoekers van HandemadeRoseBag die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browsers zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de websites van HandemadeRoseBag gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de websites van HandemadeRoseBag mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies. Door onze website te blijven gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, erkent u en gaat u akkoord met het gebruik van cookies door HandemadeRoseBag.

Privacy Policy Changes

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan HandemadeRoseBag haar Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, en naar eigen goeddunken van HandemadeRoseBag. HandemadeRoseBag moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in haar privacybeleid. Als u deze site blijft gebruiken na wijziging van dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.

Credit & Contact Information

Dit privacybeleid is gemaakt op termsandconditionstemplate.com . Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon .

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan HandmadeRoseBag.be, Keienveld 13 3040 Huldenberg, Belgium, info@handmadeRoseBag.be :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Schrijf in op de nieuwsbrief,

ontvang een gratis patroon!

* indicates required


Kies alle manieren waarop u wilt horen van HandemadeRoseBag:

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

We gebruiken Mailchimp voor ons marketing platform. Door te klikken op subscribe, sta je toe dat gegevens doorgegeven worden aan Mailchimp. Lees meer over Mailchimp’s privacy practices hier.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close